หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงและเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
จัดประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงและเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:32:28

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และอาจารย์นิวัฒน์ ทรงศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

????จัดประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงและเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

????????โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก นพ.ศิวพล บุญรินทร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 

????ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด