หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:24:13

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

????????ร้อยเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

????ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

????ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

????การฝึกงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และฝึกทักษะทางด้านเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ในด้านเลขานุการ/ธุรการ/พัสดุครุภัณฑ์ ด้านเวชระเบียน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และด้านการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการฝึกฯ ครั้งนี้ 

????????โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เมษัณฑ์  ปรมาธิกุล หัวหน้าภาควิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี สร้างความอบอุ่นให้กับทีมคณาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง การฝึกฯ ครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่สำคัญของนักศึกษาในการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไป