หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและวิจัยร่วมกันในอนาคต
คณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและวิจัยร่วมกันในอนาคต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:09:55

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????มอบหมายให้อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Dr.Blanka Klimova หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะการจัดการและสารสนเทศ จาก University of Hradec of Kralove สาธารณรัฐเชก 

????และคณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและวิจัยร่วมกันในอนาคต 

????ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม