หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-26 16:12:14

ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

     24 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ว่าด้วยการแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยการลงนามในครั้งนี้มุ่งประเด็นเพื่อร่วมกันพัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทยประยุกต์ อีกทั้งเพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการระดับปริญญาตรี โท และเอก ร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพแบบผสมผสาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ผศ.พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม, ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และผู้บริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมกันนี้ นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้เกียรติเป็นพยานฝ่ายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยสองฝ่ายพร้อมดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา การแพทย์และการสาธารณสุข โดยทันที