หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-17 13:26:12

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 อ.ดร. กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 2136 อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา เล็กอุทัย, ดร.สุดารัตน์ สุวารี และ ดร. วรชาติ เชิดชมจันทร์ เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพในครั้งนี้