หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-17 13:23:14

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง เรียนรู้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และวิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมมหาวิทยาลัย ทำความรู้จักคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อสามารถสำเร็จการศึกษาออกจากรั้วมหาวิทยาลัยจะได้นำความรู้ที่ได้รับนั้น ไปสร้างประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติสืบไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม