" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง ปี 2561
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง ปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 12:14:54

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์กล้าณรงค์  วงศ์พิทักษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”  ณ ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร