" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 12:11:07

31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ ตัวเลขกับการสร้างสุข การวิเคราะห์ผลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Excel และ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม