หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-21 12:15:00

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 102 คน ร่วมกับโรงพยาบาลนำร่องทางการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ ดังนี้

ภาคเหนือ - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ และ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย

ภาคกลาง - โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร โรงผลิตยาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จ.สมุทรสงคราม โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม สุขศาลาอโรคยา กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก และโรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - โรงพยาบาลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โรงพยาบาลจังหาร จ.ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลพยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ภาคตะวันออก - โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจถึงทักษะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตรงตามกรอบของวิชาชีพ