" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดำเนินการสรรหานักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการสรรหานักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-05-17 12:17:03

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการสรรหานักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาวกรรณพร บังครัน  นางสาวศศิวิมล ชัยสุวรรณ และ นางสาวอรอนงค์ รักยอด  จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป