" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย (แบบโปสเตอร์)
ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย (แบบโปสเตอร์)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-05-17 12:11:54

28 เมษายน 2561 อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัลผู้เข้าประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย (แบบโปสเตอร์) ดีเด่น อันดับที่ 1ได้แก่ นางสาวพลอยไพลิน บุญยืน ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากล่องดักยุง SSRU Mosquito Box จากปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการดึงดูดยุงพาหะนำโรค อันดับที่ 2 ได้แก่ นายเศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ ผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์โครงร่างปีกเพื่อจำแนกชนิดและเพศของยุงพาหะนำโลกในพื้นที่การระบาดของโรคในพื้นที่การระบาดของโรคมาลาเรีย จังหวัดราชบุรี อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวพัชรัช เรียบร้อย ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการสอนแบบ CIPPA Model ที่มีต่อทักษะการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัย ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม