" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:00:53

13 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในที่ประชุม การประชุมดำเนินไปด้วยความเข้มข้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี