" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-05-17 12:06:55

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ โดยมีอาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้คณาจารย์ในสาขาวิชาและผู้ใช้บัณฑิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลสำคัญและเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ในโอกาสต่อไป นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษาประเภทงานวิจัย นวัตกรรมด้านสาธารณสุข และโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การประชุมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก 5 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี ลพบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม