" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์
ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 09:53:38

บ่ายวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์