" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการธุรกิจสุขภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการธุรกิจสุขภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-03-15 13:40:02

26 ก.พ.-6 มี.ค.2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ บูรณาการแผนพัฒนาเอตทัคคะ SSRU-NUOL Student Exchange Program 2018 Plus Elderly Care Guru Program โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นการสร้างโอกาสอันดีในการส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการธุรกิจสุขภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดงานและให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม