" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการค่ายอาสาพัฒนาบริการชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
โครงการค่ายอาสาพัฒนาบริการชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-03-15 13:38:26

17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยอาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาบริการชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ ณ ตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม