หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย

โครงการเรื่อง “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต”
วันที่ 23 มกราคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุ ...
2019-01-24 11:54:18
ข่าวปัจจุบัน