" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย

นำเสนอการทำยาสีฟันสมุนไพร ในบูธรายการห้องเรียนวัยเก๋า
นำเสนอการทำยาสีฟันสมุนไพร ในบูธรายการห้องเรียนวัยเก๋า     วันที่ 6 ต.ค 2561 อ.นรินทร์ ...
2018-10-11 14:48:38
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Korea International Women's Invention
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2018ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชั ...
2018-09-26 16:01:30
ประชุมพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 คณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-09-26 16:01:47
โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาวิทยาลัย ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธ ...
2018-09-26 16:07:50
ข่าวย้อนหลัง