หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ และ นักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษ ...
2018-02-26 10:54:07
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
8 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศ ...
2018-02-26 09:40:49
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
8 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชากา ...
2018-02-26 09:37:58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
9 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์จีราภา ปัญญากำพล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลผู้สูงอาย ...
2018-02-26 09:36:17
รับรองคณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ตัน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
บ่ายวันที่ 26 มกราคม 2561 ผศ.พิเศษ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และคณะผู้บริหารพร้ ...
2018-02-26 09:32:26
โครงการนอกหลักสูตรและบ่มเพาะนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งให้นักศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจและเจ้าของสถานประกอบการ
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2018-02-26 09:29:11
เปิดป้ายศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วัดแก้วเจริญยศ
3 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได ...
2018-02-26 09:27:33
ข่าวการถ่ายทำ VTR ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อน
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-02-26 09:21:29
ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ จากมหาวิทยาลัยนอร์ตัน ประเทศกัมพูชา
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย, ร ...
2018-02-26 09:18:45
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขา
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอา ...
2018-01-18 12:58:31
ข่าวย้อนหลัง