คู่มือปฏิบัติงาน
นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
256125622563

R2R : การพัฒนาการบริหาร
สำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
Download.pdf


นางสาวกนกกร ผิวอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
256125622563

คู่มือ การรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน
Download.pdf

คู่มือ กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
Download.pdf

นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
256125622563

คู่มือ งานถ่ายภาพกิจกรรมต่าง 
และทำข่าวหลังกิจกรรม 
Download.pdf

คู่มือ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
Download.pdf

นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ การจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหน่วยงาน 
Download.pdf

คู่มือ กระบวนการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาองค์กร 
Download.pdf

นายทศวรรณ พงษ์สุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ Download.pdf

คู่มือ กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ Download.pdf

นายธนา ลิมาวัฒนชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ การจัดทำสรุปเล่มรายงาน
โครงการ / กิจกรรม 
Download.pdf

คู่มือ กระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
Download.pdf


นางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ กระบวนการควบคุมพัสดุ 
Download.pdf

คู่มือ กระบวนการควบคุมพัสดุ 
Download.pdf

นางสาวอลิสรา ด้วงฉิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ การลงทะเบียนรับเอกสาร
เข้า - ออก 
Download.pdf

คู่มือ กระบวนการธุรการสารบรรณ
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
 
Download.pdf
นางสาวนิตยา เมืองปาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Download.pdf


คู่มือ กระบวนการพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Download.pdf

นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ กระบวนการออก
เลขครุภัณฑ์-ควบคุมครุภัณฑ์ 
Download.pdf

คู่มือ กระบวนการบริหารพัสดุ 
Download.pdf

นางสาวณันทกานต์ สังขรัตน์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ การจัดทำแผนรับนักศึกษาประจำปี Download.pdf

คู่มือ การจัดทำแผนรับนักศึกษาประจำปี Download.pdf

นางสาวมัสยา มนุษย์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ งานหลักสูตรและการสอน 
Download.pdf

คู่มือ กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝ่ายวิชาการศึกษา 
Download.pdf


นางสาวภาพร บำรุงสุนทร นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ การตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
Download.pdf

คู่มือ กระบวนการตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
Download.pdf

นายยุทธนา เสมอจิตร บรรณารักษ์ห้องสมุด
2561
2562
2563

คู่มือ งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
Download.pdf

คู่มือ งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
Download.pdf


นางสาวลนิตา ภาวนานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ การจัดทำวารสารวิชาการ 
Download.pdf

คู่มือ กระบวนการเผยแพร่งานวิจัย 
Download.pdf

นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
2561
2562
2563

คู่มือ การบริการการเรียนการสอน 
Download.pdf

คู่มือ การบริการการเรียนการสอน 
Download.pdf

นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

คู่มือ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายทั่วไป 
Download.pdf

คู่มือ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายทั่วไป 
Download.pdf


นางสาวธีราภรณ์ จุมรี นักวิเทศสัมพันธ์
2561
2562
2563

คู่มือ การจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศ
Download.pdf

คู่มือ กระบวนการจัดทำความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
Download.pdf
นายจตุภัทร อนุชน เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
2561
2562
2563


คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
Download.pdf
นางสาวอินทิรา ยุทธสุนทร เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
2561
2562
2563


คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
Download.pdf
นางสาวนุศรา สลีวงศ์ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563


คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
Download.pdf
นางสาวยุพาธิณี จิตสุโภ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563


คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
Download.pdf
นางสาวริญญาภัทร์ จะรา เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563


คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
Download.pdf
นางสาววรดา นักรบ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563


คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
Download.pdf

คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวจรินทร์ธร ฟักคำ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นายศิวพจน์ ศรีวงเพชร เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นา
งสาวฐิติยา พรมมาวันนา เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์


คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวพันธ์ทิภา พุทธเมฆ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวกฤตาณัฐ แพงจันทร์ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวสิริภา แหยมมี เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์


คู่มือ การพิมพ์หนังสือราชการ Download.pdf
โดย นางสาวชลัชวรรณ ณะนุ้ย