คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสุภาพร ประจงใจ
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

นางสาวกนกกร ผิวอ่อน 
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นายทศวรรณ พงษ์สุข 
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการนายธนา ลิมาวัฒนชัย 
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการนางสาวธีรนันท์ สัตบุศ 
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางสาวอลิสรา ด้วงฉิม 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นางสาวนิตยา เมืองปาก 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์ 
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางสาวณันทกานต์ สังขรัตน์ 
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวมัสยา มนุษย์ 
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวภาพร บำรุงสุนทร 
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการนายยุทธนา เสมอจิตร 
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ห้องสมุดนางสาวลนิตา ภาวนานนท์ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน


นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา 
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นางสาวธีราภรณ์ จุมรี 
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์


นายจตุภัทร อนุชน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

นางสาวอินทิรา ยุทธสุนทร 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

นางสาวนุศรา สลีวงศ์ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
นางสาวยุพาธินี จิตสุโภ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

นางสาวกฤตาณัฐ แพงจันทร์ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

นางสาวพันธ์ทิภา พุทธเมฆ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

นางสาวจรินทร์ธร ฟักคำ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 2563


นางสาววรดา นักรบ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

นางสาวฐิติยา  พรมมาวันนา 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 2563


นายศิวพจน ศรีพวงเพชร 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 2563


นางสาวสุมาลี สวัสดิ์รักษ์ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป