หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

“การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์”
“ไม่ว่าจะชุมชนชนบทหรือชุมชนเมือง นักศึกษาสาธารณสุขชุมชน พร้อมดูแลสุขภาพให้กับประชาชน”&nb ...
2024-05-17 15:19:38
บรรยายในรายวิชาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ภาคพิเศษ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2024-05-17 15:18:25
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม (ระดับผู้นำนักศึกษา)
เมื่อวันที่ 23-26 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม ...
2024-05-17 15:16:49
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ธนาคารออมสินภาค 4
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร อุ่นประเสริฐสุข หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแ ...
2024-05-17 15:15:17
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 ภาพบรรยากาศการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Inter ...
2024-05-17 15:13:42
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยา ...
2024-05-17 15:12:06
การประกวดธิดาดอนหอยหลอด ประจำปี 2567
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม  ...
2024-05-17 15:10:39
การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน วิทยาเขตสมุทรสงคราม”
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานแ ...
2024-05-17 15:09:15
อบรมเชิงปฏิบัติการ How To Leadership หมวด 1 การนำองค์กร EdPEx SSRU 2024
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประก ...
2024-05-17 15:04:02
ข่าวย้อนหลัง