คู่มือปฏิบัติงานนางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา 
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

2561
2562
2563


นางสาวกนกกร ผิวอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
2561
2562
2563
นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2561
2562
2563นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
2561
2562
2563
นายทศวรรณ พงษ์สุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
2561
2562
2563
นายธนา ลิมาวัฒนชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
2561
2562
2563
นางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
2561
2562
2563นางสาวอลิสรา ด้วงฉิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
2561
2562
2563


นางสาวนิตยา เมืองปาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
2561
2562
2563นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
2561
2562
2563นางสาวณันทกานต์ สังขรัตน์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
2561
2562
2563นางสาวมัสยา มนุษย์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
2561
2562
2563นางสาวภาพร บำรุงสุนทร นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
2561
2562
2563

นายยุทธนา เสมอจิตร บรรณารักษ์ห้องสมุด
2561
2562
2563

นางสาวลนิตา ภาวนานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
2561
2562
2563นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
2561
2562
2563นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
2561
2562
2563นางสาวธีราภรณ์ จุมรี นักวิเทศสัมพันธ์
2561
2562
2563
นายจตุภัทร อนุชน เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
2561
2562
2563
นางสาวอินทิรา ยุทธสุนทร เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
2561
2562
2563
นางสาวนุศรา สลีวงศ์ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
2561
2562
2563นางสาวยุพาธินี จิตสุโภ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563
นางสาวกฤตาณัฐ แพงจันทร์ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563
นางสิริภา แหยมมี เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563นางสาวพันธ์ทิภา พุทธเมฆ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563นางสาวจรินทร์ธร ฟักคำ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563นางสาวริญญาภัทร์ จะรา เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563นางสาววรดา นักรบ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563นางสาวฐิติยา  พรมมาวันนา เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
256125622563นายศิวพจน ศรีพวงเพชร เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
2561
2562
2563นางสาวอนงค์นุช ทุมปัด เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์
2561
2562
2563