บุคคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์อาจารย์ นรินทร์ กากะทุม
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


อาจารย์ กิตติศักดิ์ จันทร์สุข
อาจารย์ประจำสาขา
Website

อาจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์
อาจารย์ประจำสาขา
Website

อาจารย์ แสงสิทธิ์ กฤษฏี
อาจารย์ประจำสาขา
Website

อาจารย์ วรรณี พรมด้าว
อาจารย์ประจำสาขา
Websiteสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อาจารย์ พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


อาจารย์ ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์
อาจารย์ประจำสาขา
Website

อาจารย์ ธรรมศักดิ์ สายแก้ว
อาจารย์ประจำสาขา
Website

อาจารย์ สุรีย์วรรณ สีลาดเลา
อาจารย์ประจำสาขา
Website

อาจารย์ วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว
อาจารย์ประจำสาขา
Websiteสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ
หัวหน้าแขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์  เบ็ญจนิรัตน์
อาจารย์ประจำสาขา
Website


อาจารย์ ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
อาจารย์ประจำสาขา
Websiteสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แขนงการดูแลสุขภาพเด็กอาจารย์ ณัฐสินี แสนสุข
หัวหน้าแขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก


อาจารย์ วัลลภา วาสนาสมปอง
อาจารย์ประจำสาขา
Websiteอาจารย์ประจำสาขา
Websiteสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แขนงการดูแลสุขภาพและความงามผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง
หัวหน้าแขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม


อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน
อาจารย์ประจำสาขา
Website


อาจารย์ กันตพงษ์ ปราบสงบ
อาจารย์ประจำสาขา
Websiteสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขร.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ
หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข


อาจารย์ ประดับเพชร ครุฑชั่งทอง
อาจารย์ประจำสาขา
Website

อาจารย์ พรรณี โรจนเบญจกุล
อาจารย์ประจำสาขา
Website

อาจารย์ วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
อาจารย์ประจำสาขา
Website

อาจารย์ จตุพร อุ่นประเสริฐสุข
อาจารย์ประจำสาขา
Website