ยุทธศาสตร์องค์กร


1) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2) การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ชุมชน สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนามาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการระดับต่างๆ

3) อนุรักษ์พัฒนาศูนย์บริการการดูแลสุขภาพและประยุกต์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

4) วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล