ประวัติความเป็นมา


     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อม มีประสบการณ์ และมีความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

     นอกจากนี้ตามแผนงานได้มีการเตรียมการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในอนาคต อาทิ แพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขากายภาพบำบัด สาขาการสาธารณสุขศาสตร์ และอื่นๆ  นอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของชาติ และสนองตอบนโยบาย เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการยกคุณภาพและมาตรฐานชุมชน และท้องถิ่นของประเทศ นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของสาขาวิชาต่างๆ ไปพร้อมกัน และยังเน้นการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล  

     ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญประเด็นหนึ่งคือ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล การดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ข้อมูล สถิติและความต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่าประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งแพทย์ แพทย์ทางเลือก สาธารณสุข การดูแลสุขภาพ ฯลฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านการดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อรองรับความต้องการด้านนี้ต่อไป