ผลงานวิจัยของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์


โครงการวิจัยนวัตกรรมเกลือสมุทรสงคราม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะผู้ร่วมวิจัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำเสนอและส่งมอบผลงานการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยนวัตกรรมเกลือสมุทรสงคราม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง Download