หลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี (การพัฒนาตนเอง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต