ระเบียบข้อบังคับ / ประกาศ


ระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘.pdf
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf

ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf

ว่าด้วกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑.pdf
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**.pdf
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.2561
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

ประกาศมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนแรงจูงใจบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๙.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และ กลุ่มงานลูกจ้างประจำ.pdf
บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน).pdf
บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้).pdf
หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน).pdf
เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะประจำ.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการลา และการลาโดยได้รับค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่ง.pdf
แบบประเมินค่างานและเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อกำหนดระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ.pdf
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่ายและอาจารย์ประจำหลักสูตร.pdf
กำหนดแบบฟอร์มคำขอรับการประเมินและแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร.pdf
เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทางการบริหารสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร.pdf
เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ.pdf
คำนิยามผลงาน คุณภาพผลงานและกำหนดโครงร่างผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ.pdf
การจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้).pdf
การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ.pdf
กำหนดแบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตั้งและแบบฟอร์มการประเมินผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ.pdf


กองทุนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัยการอ้างอิงบทความวิจัย (Citation)  ผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑.pdf
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัย ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑.pdf
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมภายในประเทศหรือต่างประเทศ.pdf
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินรางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 มี.ค.61.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาเอก และระดับปริญญาโท (สาขาขาดแคลน) ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวับผลงานทางวิชาการ (ฉ. ล.ว. 12 มิ.ย.60).pdf
หลักเกณฑ์เงินรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.pdf
เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ภายในประเทศ และต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖.pdf