ระบบสารสนเทศ


ระบบจองห้องเรียนออนไลน์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

- ระบบจองห้องเรียนออนไลน์

- ระบบยืม - คืน อุปกรณ์ การเรียนการสอน

ระบบ Internet ภายในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

- คู่มือการเข้าใช้งาน Internet วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ระบบฐานข้อมูลภายในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

- ฐานข้อมูลออนไลน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์กร

รายละเอียดการใช้เงิน รายได้,แผ่นดิน โครงการประจำปีงบประมาณ 2561  ( 1 ตุลาคม 250 -31 กันยายน 2561 )
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (**เฉพาะหัวหน้าสาขา**)
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(**เฉพาะหัวหน้าสาขา**)
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ(**เฉพาะหัวหน้าสาขา**)
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม(**เฉพาะหัวหน้าสาขา**)
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  - แขนงการดูแลเด็ก (**เฉพาะหัวหน้าสาขา**)
  - แขนงการดูแลผู้สูงอายุ (**เฉพาะหัวหน้าสาขา**)
  - แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม (**เฉพาะหัวหน้าสาขา**)
- สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข (**เฉพาะหัวหน้าสาขา**)