ดาวน์โหลด


ขออนุมัติโครงการ
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผู้อนุมัติคณบดี).doc
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผู้อนุมัติอธิการบดี).doc
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผู้อนุมัติคณบดี).doc
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผู้อนุมัติอธิการบดี).doc
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผู้อนุมัติคณบดี).doc
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผู้อนุมัติอธิการบดี).doc


ระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘.pdf
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf

ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf

ว่าด้วกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑.pdf
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**.pdf
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.2562
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

ประกาศมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานบุคคล

ประกาศเรื่องการกำหนดประเภทรายจ่ายและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนแรงจูงใจบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๙.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และ กลุ่มงานลูกจ้างประจำ.pdf
บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน).pdf
บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้).pdf
หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน).pdf
เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะประจำ.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการลา และการลาโดยได้รับค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่ง.pdf
แบบประเมินค่างานและเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อกำหนดระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ.pdf
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่ายและอาจารย์ประจำหลักสูตร.pdf
กำหนดแบบฟอร์มคำขอรับการประเมินและแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร.pdf
เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทางการบริหารสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร.pdf
เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ.pdf
คำนิยามผลงาน คุณภาพผลงานและกำหนดโครงร่างผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ.pdf
การจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้).pdf
การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ.pdf
กำหนดแบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตั้งและแบบฟอร์มการประเมินผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ.pdf

กองทุนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัยการอ้างอิงบทความวิจัย (Citation)  ผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑.pdf
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัย ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑.pdf
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมภายในประเทศหรือต่างประเทศ.pdf
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินรางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 มี.ค.61.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาเอก และระดับปริญญาโท (สาขาขาดแคลน) ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวับผลงานทางวิชาการ (ฉ. ล.ว. 12 มิ.ย.60).pdf
หลักเกณฑ์เงินรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.pdf
เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ภายในประเทศ และต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖.pdf

วิชาการ
คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ.pdf
ตัวอย่าง มคอ.2
ตัวอย่าง มคอ.3
ตัวอย่าง มคอ.4
ตัวอย่าง มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.6
ตัวอย่าง มคอ.7

บุคคล
แบบรายงานการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 2561.docx
แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม ประเมิน2561.xlsx

คู่มือจรรยาบรรณ สำหรับบุคลากร.pdf
Job Description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะ เล่มที่ 3.pdf

งานวิจัยและบริการวิชาการ
เอกสารฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

งานขอจริยธรรม

เอกสารประกอบการทำจริยธรรม(อาจารย์)

เอกสารประกอบการทำจริยธรรม(นักศึกษา)
  - แผนผังขั้นตอนการกลั่นกรองคุณภาพจริยธรรมในมนุษย์ 2563
  - แผนผังขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  - 1.1 แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรม AHS 01_1 หัวหน้าสาขา
  - 1.2 แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรม ASH 01_1 ผู้ร่วมรับรอง(1)
  - 1.3 แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรม AHS01_1 ผู้ร่วมรับรอง(2)
  - 1.4. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรม AHS 01_1 ฝ่ายเลขานุการ
  - 2 แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัยขอจริยธรรม AP01_2 v1.1
  - 3 แบบฟอร์มใบชี้แจงอาสาสมัคร AP01_3 v1.1
  - 4 แบบฟอร์มใบยินยอมอาสาสมัครAP01_4v1.1

เอกสารการเงิน
1.ใบสำคัญรับเงิน.doc
2.ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร.doc
3.ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร.doc
4.ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้-สีชมพู.pdf
5.ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างเงินแผ่นดิน-สีฟ้า.pdf
6.1บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.doc
6.2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708.doc
6.3 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708.pdf
6.4ใบรับรองแทนใบเสร็จ.pdf
6.5 แผนภูมิแสดงระยะทาง.pdf
7.1 สัญญาเช่ารถยนต์โดยสาร
7.2 แนวปฏิบัติการทำสัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร.doc
8.บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา.pdf
9.บันทึกขออนุมัติเบิกค่าอาหารและเครื่องดื่ม.pdf
10.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร.pdf
11.บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน.pdf
12.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค.pdf
13.1บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน.pdf
13.2ใบลงเวลาปฏิบัติงานนักศึกษา.pdf
13.3หลักฐานการจ่ายเงินนักศึกษาช่วยงาน.pdf
14.บันทึกอนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม.pdf
15.บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา.pdf
16.ใบเสนอราคา.doc
17.ใบส่งมอบงาน.doc
18.หนังสือมอบอำนาจ.doc
19.ใบเบิกวัสดุ.pdf
20.แบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายเอกสารไรโซ.pdf
21.สัญญาการยืมเงิน.pdf
22.แบบนำส่งเอกสารการเบิกจ่าย.pdf
23.แบบขออนุญาตขนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ เข้า-ออก.pdf
24.ใบยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์.pdf
25.แบบการขออนุญาตใช้ยานพาหนะ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf

26.แบบการขออนุญาตใช้ยานพาหนะ ไปราชการต่างจังหวัด.pdf
27.ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยง.pdf

งานประกันคุณภาพการศึกษา
Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง  5 มิ.ย. 61
Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ปรับปรุง 5 มิ.ย. 61

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report SAR)
แบบฟอร์มที่1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560.xls
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (Output).xls

LOGO ตราสัญลักษณ์
LOGO วิทยาลัย
ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
LOGO 80ปี มหาวิทยาลัยฯ
LOGO แลกลิ้ง