คณะผู้บริหาร
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ดร.รัตนา ปานเรียนแสน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ พรรณี โรจนเบญจกุล
รองคณบดีแผนงานและประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.พีรดา ดามาพงศ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวสุภาพร ประจงใจ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์