คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
รักษาการตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์


ดร.รัตนา ปานเรียนแสน
รักษาการตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ พรรณี โรจนเบญจกุล
รักษาการตำแหน่ง

รองคณบดีแผนงานและประกันคุณภาพ

อาจารย์ กันตพงษ์ ปราบสงบ
รักษาการตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย
รักษาการตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.พีรดา ดามาพงศ์
รักษาการตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์