คณะผู้บริหาร
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ พรรณี โรจนเบญจกุล
รองคณบดีแผนงานและประกันคุณภาพ


อาจารย์ กันตพงษ์ ปราบสงบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ ธัญญะ พรหมศร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา
หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์