คณะผู้บริหาร
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ธัญญะ พรหมศร
รองคณบดีแผนงานและประกันคุณภาพ

อาจารย์ กันตพงษ์ ปราบสงบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ พรรณี โรจนเบญจกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา
หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์