คณะผู้บริหาร
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์


ดร.รัตนา ปานเรียนแสน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ พรรณี โรจนเบญจกุล
รองคณบดีแผนงานและประกันคุณภาพ


อาจารย์ กันตพงษ์ ปราบสงบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.พีรดา ดามาพงศ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา
หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์