" />

บุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา
หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
เริ่มปฏิบัติงาน 3 กันยายน 2555


อาจารย์ผู้ช่วยสอน


นางสาวชมัยพร ครองโม่ง
อาจารย์ผู้ช่วยสอน

เริ่มปฏิบัติงาน 16 สิงหาคม 2553

นางสาวกิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์
อาจารย์ผู้ช่วยสอน

เริ่มปฏิบัติงาน 16 สิงหาคม 2553

นางสาวอนงค์นุช ทุมปัด
อาจารย์ผู้ช่วยสอน

เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฏาคม 2554

นางสาวเสาวรส โพธิเศรษฐ์
อาจารย์ผู้ช่วยสอน

เริ่มปฏิบัติงาน 15 ธันวาคม 2554


ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


นางสาวกนกกร ผิวอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2559

นางสาวดารัณ กิตติสาระกุลชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ)

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2558ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวนงนุช บุญแจ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารบุคคล)

เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2555

นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มปฏิบัติงาน 15 ตุลาคม 2555

นางสาวชลัชวรรณ ณะนุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2559

นางสาวนิตยา เมืองปาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2551


นายทศวรรณ พงษ์สุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนาคม 2559

นายยุทธนา เสมอจิตร
บรรณารักษ์

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2559ฝ่ายการเงินและบัญชี


นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มปฏิบัติงาน 2 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวภาพร บำรุงสุนทร
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มปฏิบัติงาน 2 พฤษภาคม 2559ฝ่ายพัสดุ


นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)

เริ่มปฏิบัติงาน 3 มิถุนายน 2551

นางสาวธีรนันท์ สัตบุศ
นักวิชาการพัสดุ

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2558ฝ่ายวิชาการ


นางสาวมัสยา มนุษย์
นักวิชาการศึกษา

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2558


นางสาวนริศรา พัลวัล
นักวิชาการศึกษา

เริ่มปฏิบัติงาน   เมษายน 2561ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


นางสาวลนิตา ภาวนานนท์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มปฏิบัติงาน 16 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายกิจการนักศึกษา


นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เริ่มปฏิบัติงาน 15 กันยายน 2557

นายธนา ลิมาวัฒนชัย
นักวิชาการศึกษา

เริ่มปฏิบัติงาน 2 พฤษภาคม 2559เจ้าหน้าที่แผนไทย


นางสาวปิยะพร ทรจักร์
เจ้าหน้าที่แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 16 กุมภาพันธ์ 2560

นายศิวพจน์ ศรีพวงเพชร
เจ้าหน้าที่แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 16 กุมภาพันธ์ 2560

นางสาวจรินทร์ธร ฟักคำ
เจ้าหน้าที่แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 16 กุมภาพันธ์ 2560

นายประชาวัฒน์ เกษียรพรมราช
เจ้าหน้าที่แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 16 กุมภาพันธ์ 2560

ว่าที่ รต.หญิงนันทวดี แหวนวงษ์
เจ้าหน้าที่แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 16 มีนาคม 2560

นางสาวฐิติยา พรมมาวันนา
เจ้าหน้าที่แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 16 มีนาคม 2560

นางสิริภา แหยมมี
เจ้าหน้าที่แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 25 กรกฏาคม 2560

นางสาวพันธ์ทิภา พุทธเมฆ
เจ้าหน้าที่แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 25 กรกฏาคม 2560

นางสาวกฤตาณัฐ แพงจันทร์
เจ้าหน้าที่แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 25 กรกฏาคม 2560


พนักงาน


นายนาวิน สมชิต
พนักงานขับรถ
เริ่มปฏิบัติงาน 3 มีนาคม 2557

นางสาวสารภี ชื่นอร่าม
แม่บ้านสำนักงาน

เริ่มปฏิบัติงาน 1 เมษายน 2557

นายเกรียงศักดิ์ ดีมูล
พนักงานขับรถ
เริ่มปฏิบัติงาน 16 กุมภาพันธ์ 2560