บุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์


ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


นางสาวกนกกร ผิวอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2559

นางสาวดารัณ กิตติสาระกุลชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ)

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2558ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวอลิสรา ด้วงฉิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารบุคคล)
เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2561

นางสาวนิตยา เมืองปาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2551


นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มปฏิบัติงาน 15 ตุลาคม 2555

นายทศวรรณ พงษ์สุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนาคม 2559


นายยุทธนา เสมอจิตร
บรรณารักษ์

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2559

นางสาวชลัชวรรณ ณะนุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2559นางสาวธีราภรณ์ จุมรี
นักวิเทศสัมพันธ์
เริ่มปฏิบัติงาน 16 ตุลาคม 2560


ฝ่ายการเงินและบัญชี


นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มปฏิบัติงาน 2 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวภาพร บำรุงสุนทร
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มปฏิบัติงาน 2 พฤษภาคม 2559ฝ่ายพัสดุ


นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)

เริ่มปฏิบัติงาน 3 มิถุนายน 2551

นางสาวธีรนันท์ สัตบุศ
นักวิชาการพัสดุ

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2558ฝ่ายวิชาการ


นางสาวมัสยา มนุษย์
นักวิชาการศึกษา

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2558


นางสาวณันทกานต์ สังขรัตน์
นักวิชาการศึกษา

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2561ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


นางสาวลนิตา ภาวนานนท์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มปฏิบัติงาน 16 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายกิจการนักศึกษา


นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เริ่มปฏิบัติงาน 15 กันยายน 2557

นายธนา ลิมาวัฒนชัย
นักวิชาการศึกษา

เริ่มปฏิบัติงาน 2 พฤษภาคม 2559เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย


นางสาวจรินทร์ธร ฟักคำ
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 16 กุมภาพันธ์ 2560

นายศิวพจน์ ศรีพวงเพชร
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 16 กุมภาพันธ์ 2560

นางสาวฐิติยา พรมมาวันนา
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 16 มีนาคม 2560


นางสาวพันธ์ทิภา พุทธเมฆ
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 25 กรกฏาคม 2560

นางสาวกฤตาณัฐ แพงจันทร์
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 25 กรกฏาคม 2560

นายจตุภัทร อนุชน
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2561


นางสาวริญญาภัทร์ จะรา
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤศจิกายน 2561นางสาวนุศรา สลีวงศ์
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤศจิกายน 2561

นางสาววรดา นักรบ
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤศจิกายน 2561
พนักงาน


นายนาวิน สมชิต
พนักงานขับรถ
เริ่มปฏิบัติงาน 3 มีนาคม 2557

นางสาวสารภี ชื่นอร่าม
แม่บ้านสำนักงาน

เริ่มปฏิบัติงาน 1 เมษายน 2557

นายธีรพงษ์ ศรีสุธรรม
พนักงานขับรถ
เริ่มปฏิบัติงาน