หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา"
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ...
2020-01-20 11:05:03
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกการฉีดยาและการเย็บแผล เพื่อเป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให้เย็บบาดแผลได้จนชำนาญ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสต ...
2020-01-20 11:00:06
ฝึกการต้มยาสมุนไพร หัวข้อยาต้มรักษาประจำเดือนผิดปกติ ในรายวิชาเภสัชกรรมไทย 3
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศ ...
2020-01-20 10:57:21
ประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ และ สายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุ ...
2020-01-20 10:53:50
กิจกรรมสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ให้กับน้องๆนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดปากสมุทร
จัดกิจกรรมสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ให้กับน้องๆนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ...
2020-01-20 10:49:00
กิจกรรม “พี่ชวนน้องเล่นเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” วิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภา ...
2020-01-20 10:38:58
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆนักศึกษาสาขาความงาม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆนักศึกษาสาขาความงามในเรื่อง How to การใช้ในชีวิตในรั้วมหาวิ ...
2020-01-20 10:34:07
กิจกรรมวันเปิดบ้าน Open House สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมและการแพทย์แผนจีน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ...
2020-01-20 10:32:26
พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเสื้อกราวน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และพิธีมอบป้ายชื่อให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อเป็นการสืบสานอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ร. อ. นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณ ...
2020-01-20 10:29:36
ข่าวย้อนหลัง