" />

Work Manual


R2R : การพัฒนาการบริหาร สำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ Download.pdf
โดย นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์


คู่มือ การรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน Download.pdf
โดย นางสาวกนกกร ผิวอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


คู่มือ งานถ่ายภาพกิจกรรมต่าง และทำข่าวหลังกิจกรรม Download.pdf
โดย นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือ การจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหน่วยงาน Download.pdf
โดย นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

คู่มือ การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ Download.pdf
โดย นายทศวรรณ พงษ์สุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

คู่มือ การจัดทำสรุปเล่มรายงานโครงการ / กิจกรรม Download.pdf
โดย นายธนา ลิมาวัฒนชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

คู่มือ กระบวนการควบคุมพัสดุ Download.pdf
โดย นางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

คู่มือ การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า - ออก Download.pdf
โดย นางสาวนงนุช บุญแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

คู่มือ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Download.pdf
โดย นิตยา เมืองปาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

คู่มือ กระบวนการออกเลขครุภัณฑ์-ควบคุมครุภัณฑ์ Download.pdf
โดย นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

คู่มือ การจัดทำแผนรับนักศึกษาประจำปี Download.pdf
โดย นางสาวปราณี ชื่นตา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

คู่มือ งานหลักสูตรและการาสอน Download.pdf
โดย นางสาวมัสยา มนุษย์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

คู่มือ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ Download.pdf
โดย นางสาวภาพร บำรุงสุนทร นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

คู่มือ งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ Download.pdf
โดย นายยุทธนา เสมอจิตร บรรณารักษ์

คู่มือ การจัดทำวารสารวิชาการ Download.pdf
โดย นางสาวลนิตา ภาวนานนท์ เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ

คู่มือ การบริการการเรียนการสอน Download.pdf
โดย นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

คู่มือ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายทั่วไป Download.pdf
โดย นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

คู่มือ ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวอนงนุช ทุมปัด อาจารย์ผู้ช่วยสอน

คู่มือ ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวกิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์ อาจารย์ผู้ช่วยสอน

คู่มือ กระบวนการปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวชมัยพร ครองโม่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน

คู่มือ กระบวนการปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นา
งสาวเสาวรส โพธิเศรษฐ อาจารย์ผู้ช่วยสอน

คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวจรินทร์ธร ฟักคำ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นายศิวพจน์ ศรีวงเพชร เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นา
งสาวฐิติยา พรมมาวันนา เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวนันทวดี แหวนวงษ์ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางปิยะพร ทรจักร์ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวพันธ์ทิภา พุทธเมฆ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวกฤตาณัฐ แพงจันทร์ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์คู่มือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ Download.pdf
โดย นางสาวสิริภา แหยมมี เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์


คู่มือ การจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศ Download.pdf
โดย นางสาวธีราภรณ์ จุมรี นักวิเทศสัมพันธ์