Teacherผศ.วิโรจน์ ศรีหิรัญ

หัวหน้าแขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

ผศ.ปาริชาต รัตนบรรณสกุล

อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์

อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

อาจารย์สิริพร มีนะนันทน์

อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

อาจารย์ปุณรภา ประดิษฐพงษ์

อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว