Home > Announcement > Announce > Table Learning 2/2562 update 26/12/2562
Table Learning 2/2562 update 26/12/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-12-26 14:25:59


สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลผู้สูงอายุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลเด็ก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำหรับวิชา GE ให้นักศึกษาดูวันที่เรียนได้ที่ตารางด้านล่าง