หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ > ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-07-12 14:00:09


สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลผู้สูงอายุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลเด็ก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน