หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ > ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-11-30 09:33:27


สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลผู้สูงอายุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลเด็ก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน