หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ > *** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ***
*** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ***

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-08-14 09:52:24

- หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

- หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)