16.01.60 รางวัลบทความวิจัย ประเภทการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดีเด่น และรางวัลบทความวิจัยดีเด่น เรื่องพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์