ยุทธศาสตร์ที่ 1 
       การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


ยุทธศาสตร์ที่ 2 
       การพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


ยุทธศาสตร์ที่ 3 
       การพัฒนาเครือข่าย นักศึกษาและศิษย์เก่า


ยุทธศาสตร์ที่ 4 
       การพัฒนาภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์วิทยาลัย


ยุทธศาสตร์ที่ 5 
       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่มาตราฐานสากล


แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556

Download

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

Download

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

Download

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

Download

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

Download

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

Download

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

Download

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

Download

   

- แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

Download

   

- แผนการจัดการศึกษา

Download
   

- แผนจัดซื้อจัดจ้าง

Download
   

- แผนจัดหารายได้

Download
   

- แผนด้านการวิจัย

Download
   

- แผนบริการวิชาการ

Download
   

- แผนปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

Download
   

- แผนพัฒนานักศึกษา

Download
   

- แผนพัฒนาบุคลากร

Download
   

- แผนศิลปและวัฒนธรรม

Download