นักศึกษาปัจจุบัน

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2558

 

สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

รวม

1

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

105

71

61

48

285

2

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

(การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)

31

22

13

20

86

3

วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

48

35

36

35

154

4

สาธารณสุขศาสตร์

55

53

61

0

169

 

รวมทั้งหมด

239

181

171

103

694