บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม

คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา :