วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 00:00

การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

Written by 
Rate this item
(0 votes)
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)

ลำดับที่ ชื่ออาจารย์ การพัฒนาศักยภาพ
1 ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต (คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์) 1.การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วย โรคอ้วนลงพุง"
2 ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 1.การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วย โรคอ้วนลงพุง"
3 อ.พรรณี โรจนเบญจกุล (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 1.ฝึกอบรมนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุ)
2.สอบวัดผลภาษาอังกฤษ
3.โครงการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์
4 อ.ธัญญะ พรหมศร (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  
5 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงษ์ นิชโรจน์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)  
6 อ.วันเพ็ญ ชีพนุรัตน์ (อาจารย์) 1.การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง
7 อ.พัฒน์พงศ์ กมลดิลก (อาจารย์)  
8 ร.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามดีเสมอ (อาจารย์)  
9 นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ (อาจารย์)  
10 อ.จตุพร อุ่นประเสริฐ์พงศ์ (อาจารย์)  
11 ดร.พีรดา ดามาพงษ์ (อาจารย์) 1.ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEE International Conference on Science, Engineering & Enviroment
12 อ.นรินทร์ กากะทุม (อาจารย์) 1.โครงการการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ
13 อ.กิตติศักดิ์ จันทร์สุข (อาจารย์)  
14 อ.บุญศรี เลิศวิริยจิตต์ (อาจารย์) 1.การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  
2.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและการเขียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร(มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2558
15 อ.ประดับเพชร ครุธชั่งทอง (อาจารย์)  
16 อ.ณัฐสินี แสนสุข (อาจารย์)  
17 ผศ.ภญ.พิมพร ทองเมือง (อาจารย์) 1.The WCWS 2016 : 8th World Conference of Educational Sciences
18 อ.กันตพงษ์ ปราบสงบ (อาจารย์)  
19 อ.นภัทร ปราบมีชัย (อาจารย์)  
20 อ.พิมพนัส วิมุกตายน (อาจารย์)  
21 ดร.พงษ์มาดา ดามาพงษ์ (อาจารย์) 1.ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEE International Conference on Science, Engineering & Environment
22 อ.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว (อาจารย์)  
23 อ.ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา (อาจารย์)  
24 อ.วัลลภา วาสนาสมปอง (อาจารย์) 1.งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับ นานาชาติ ครั้งที่ 7
25 อ.สุรีย์วรรณ สีลาดเลา (อาจารย์) 1.หลักสูตรอบรมแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 16
26 อ.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา (อาจารย์) 1.การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่ มหาวิทยาลัยระดับโลก" (Speed up Research to wards World Class University)
27 อ.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว (อาจารย์) 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2558"
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตราฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good clinical Practice : GCP) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (Basic Course) "
28 อ.สุวรรณา หัดสาหมัด (อาจารย์) 1.การพยาบาลแบบผสมผสาน "การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีนในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง"
29 อ.อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ (อาจารย์) 1.การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วย โรคอ้วนลงพุง"
30 อ.มุกดา โทแสง (อาจารย์) 1.การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง
2.มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในสถานพยาบาลและพิธีเปิดเส้นทางสายไหมทางทะเลสู่อาเซียน
31 อ.อาภาภรณ์ พุฒเอก (อาจารย์) 1.โครงการอบรม การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง
32 อ.วีณา จันทร์สมโภชน์ (อาจารย์)  
33 อ.ศุภรัศม์ อัศวพรธนภัทร์ (อาจารย์)  
34 อ.สลิลทิพย์ ตันปัน (อาจารย์)  
35 อ.ผลึกพล ตาบทิพย์วรรณ (อาจารย์)  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ผู้ช่วยสอน)

ลำดับที่ ชื่อเจ้าหน้าที่ การพัฒนาศักยภาพ
1 อ.ชไมพร ครองโม่ง (ผู้ช่วยสอน)  
2 อ.กิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์ (ผู้ช่วยสอน)  
3 อ.กุลภัสร โภชนกุล (ผู้ช่วยสอน)  1.การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
4 อ.เสาวรส โพธิเศรษฐ์ (ผู้ช่วยสอน)  
5 อ.แสงสิทธิ์ กฤษฎี (ผู้ช่วยสอน)  
6 อ.อนงค์นุช ทุมปัด (ผู้ช่วยสอน)  
7 อ.มารุต พานทอง (ผู้ช่วยสอน)  
8 อ.วรรณี พรมด้าว (ผู้ช่วยสอน)  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่)

ลำดับที่ ชื่อเจ้าหน้าที่ การพัฒนาศักยภาพ
1 นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา (หัวหน้าสำนักงาน) 1.การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน มิติด้านการพัฒนาองค์กร
2 นายจิรวัฒน์ สุดสวาท 1.การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2558
3 นางสาวนงนุช บุญแจ้ง 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน มิติด้านการพัฒนาองค์กร
4 นางสาวบุบผา นิ่มนวล 1.การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
2.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ
5 นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา 1.การบริหารงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ การเงินและพัสดุ
2.การบริหารจัดการพัสดุ
6 นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง  
7 นางสาวศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง  
8 นางสาวมัสยา มนุษย์  
9 นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย 1.เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
10 นางสาวธีรนันท์ สัตบุศ 1.เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
2.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ
3.การบริหารงบประมาณ
11 นางสาวสุมาลี สวัสดิ์รักษ์  
12 นางสาวนิตยา เมืองปาก 1.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน มิติด้านการพัฒนาองค์กร
13 นายนาวิน สมชิต  
14 นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ  
15 นายทศวรรณ พงษ์สุข  
16 นางสาวสารภี ชื่นอร่าม  
Read 1096 times Last modified on วันพุธ, 20 เมษายน 2559 08:36